2562-12-15

IRPC สนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 คุณกฤษฎา ประภัศรานนท์ ผู้จัดการส่วนความรับผิดชอบองค์กร เป็นผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มไออาร์พีซี จำนวน 3,000 ขวดให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ สำหรับให้ผู้พิการขาขาดที่เข้ามารับบริการใส่ขาเทียม จำนวนประมาณ 150 คน รวมไปถึง ญาติของผู้พิการ ช่างทำขาเทียม แพทย์ นักภายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิขาเทียมฯ ที่มาปฏิบัติงาน ณ หน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครปฐม ในระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2562 โดยมี ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นผู้รับมอบ

ไออาร์พีซี ดำเนินโครงการขาเทียม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรม และองค์ความรู้ของบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวม โดยบริษัทบริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene จำนวนปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ นอกจากการบริจาคเม็ดพลาสติกแล้ว บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมวิจัยพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อนำมาผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้พิการ การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ การร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

อ่าน 140 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo