2563-01-27

IRPC เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก

คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เและเข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้ที่ทำคุณงามความดี ที่ให้การสนับสนุนกิจการงานของมูลนิธิขาเทียมฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 ณ อาคารมูลนิธิขาเทียม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ไออาร์พีซี ดำเนินโครงการขาเทียม ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลิตภัณฑ์คุณภาพ นวัตกรรม และองค์ความรู้ของบริษัทฯ ไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนร่วม โดยบริษัทฯ บริจาคผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene จำนวนปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาดที่ยากไร้ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมวิจัยพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อนำมาผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพให้แก่ผู้พิการ การจัดหาอุปกรณ์และสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของมูลนิธิขาเทียมฯ และการร่วมออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่

อ่าน 88 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo