2562-11-26

IRPC รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ปี 2562

คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภทรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) จาก ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ IRPC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards)” ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ซึ่งบริษัทฯ ต้องมีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ปี 2562 (Thailand Sustainability Investment :THSI) โดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน จะเป็นบริษัทฯ ที่มีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนยืนสากล Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในปีที่มีการประเมิน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้ลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) โดย คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เข้ารับโล่ Thailand Sustainability Investment 2019 จาก คุณปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะทำงาน เพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2019 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่าน 121 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo