2562-12-4

IRPC ร่วมเปิดตัวโครงการ “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมไทย ไออาร์พีซี หนึ่งในบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีจำนวน 32 แห่ง และ ก.ล.ต. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ เปิดตัวโครงการ “วิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” หรือ “VIBHAVADI ZERO WASTE” โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เชิญชวนบริษัทจดทะเบียนที่มีที่ทำการหรือมีโครงการอยู่ในแนวถนนวิภาวดีรังสิต มาร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยในระยะแรกมีเป้าหมายให้แต่ละบริษัทรวมทั้ง ก.ล.ต. มีการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เริ่มตั้งแต่ลดการใช้สิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต และเรียนรู้ในการจัดการขยะแต่ละประเภท ซึ่งเป็นจุดเริ่มของเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) การทำให้เกิดความยั่งยืนได้จะต้องมาจากตัวเราเองและความร่วมมือกันในสังคม จึงเป็นการทำความดีเพื่อแผ่นดินที่สามารถเริ่มต้นจากเรื่องใกล้ตัวภายในองค์กรตนเอง และยังหวังว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถขยายผลไปยังองค์กรอื่นได้”

อ่าน 124 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo