กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ฉบับปี พ.ศ. 2563)

                คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เลขานุการ
 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงธุรกิจและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มหรือคุณประโยชน์ร่วมกัน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถอุทิศเวลา และใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  • ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 1. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดวันและเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ อาจประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร
  • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรณีพิเศษได้ เมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  • เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็น เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
  • กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี โดยองค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การลงมติออกเสียง ให้กรรมการมีสิทธิลงมติออกเสียงได้คนละ 1 เสียง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Framework) ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
  • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC  (Good Governance, Risk Management and Compliance Management) ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบัน หรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
  • กำหนดแนวทาง กำกับดูแล และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  • สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
 3. แผนการพัฒนากรรมการ
  • กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง
  • ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการพัฒนา อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
  • เปิดเผยรายละเอียดของการอบรมและพัฒนากรรมการไว้ในรายงานประจำปี
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 1. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 1. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ  และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน