คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน

องค์ประกอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน 

 1. คณะกรรมการฯ และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดย คณะกรรมการบริษัทฯ
 2. คณะกรรมการฯ ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
 3. คณะกรรมการฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
 4. กรรมการฯ ที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
 5. เมื่อกรรมการฯ ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการฯ ท่านใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ
 6. กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนหรือบำเหน็จจากบริษัทฯ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการฯ

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านบรรษัทภิบาล (การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

 • พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้สินบน การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนสากล ความเท่าเทียมความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC (Corporate Governance, Risk Management & Internal Control, and Compliance) ที่สอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบันหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล
 • พิจารณาความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนทบทวนปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือหลักการที่เป็นสากล ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
 • กำหนดแนวทางกำกับดูแลและติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
 • สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ก่อนเปิดเผยในรายงานประจำปี
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการ ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของบริษัทฯ

2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านความยั่งยืน

 • พิจารณาและให้คำแนะนำในการจัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐาน สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและผู้ถือหุ้นในภาพรวม โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการจัดทำแผนพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ สอดคล้องตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้มีความสมดุลทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social, Governance: ESG) สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามกฎหมาย ตามมาตรฐานระดับประเทศ และระดับสากล
 • กำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับสถานการณ์
 • พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ก่อนการเผยแพร่ต่อไป

3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน [click]

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน