คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
3) กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ใน ลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ วาระและค่าตอบแทน
1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
ลาออก
ตาย
ผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนโดยกระบวนการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะต้องชี ้แจงสาเหตุให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ ทราบ
4) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน ระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat molestias inventore, assumenda eum consectetur ut fugit illo quas obcaecati laudantium optio. Commodi dicta dolorum doloribus illum natus provident vero culpa ad! Aliquid facere culpa quos et, error aut molestiae aliquam rem minus, laborum ipsa. Repudiandae facilis ad quisquam non repellat sit officiis accusamus. Maiores dolor rem, consectetur repellat laboriosam quam accusantium quibusdam impedit adipisci reiciendis possimus repellendus iusto iure quaerat at, quo, aspernatur odio blanditiis omnis! Cumque sapiente culpa, porro quisquam nobis corrupti repellat, dolor, optio quibusdam rerum molestias nihil sit cupiditate ex voluptatum officiis alias suscipit totam id quis consequatur quod! Nobis dolorem ex dignissimos recusandae necessitatibus porro dolorum architecto sapiente earum labore! Earum laboriosam excepturi ex. Vitae impedit cumque, velit voluptas dignissimos ut minus iure odio at quis ipsum vel nostrum, voluptatem illum voluptatibus? Laboriosam repellat veniam culpa accusamus et fuga dicta, distinctio vitae nemo officiis rem! Quas minus fugit tenetur recusandae sed et debitis doloremque iste, ipsum accusantium porro sint deleniti repellat odit! Beatae blanditiis amet tenetur quisquam et esse numquam aut harum omnis inventore architecto laborum molestiae aliquam voluptatum, fugiat voluptates perferendis repellat dolore? Fugiat nostrum maxime dicta soluta voluptate aliquid? Enim earum est quis recusandae sunt? Magnam in, nobis, quo necessitatibus quam doloremque sequi rem quidem adipisci nostrum reiciendis voluptate saepe placeat? Praesentium aliquid, cupiditate, voluptatibus totam corrupti in unde explicabo hic inventore ad libero distinctio animi, illo id laborum nobis soluta quam maiores placeat. Itaque deserunt necessitatibus ratione in natus, maxime, consectetur dolorum rerum dignissimos unde tempora, dolores blanditiis quibusdam nobis sunt perferendis voluptatibus commodi. Saepe eum veniam repellat! Et dolor quas quam explicabo consectetur eius aliquid cumque, temporibus incidunt nulla dolores ratione consequatur laborum corrupti tempore voluptatibus sed? Sit dicta fuga eaque totam voluptate beatae eius quas excepturi, ut aliquam alias officia ea?

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน