2563-03-26

รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็น ต่อการจัดทำร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1)

รายงานสรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงาน และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงกลั่นน้ำมัน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องปทุมวรรณ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยไออาร์พีซี อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปการประชุมฯ: https://drive.google.com/open?id=10CrVDCfdQXBkLnO1emZRBiBrphIWr40k

อ่าน 79 ครั้ง
© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo