การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)

ตามนิยามโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union of conservation or Nature and Natural Resources: IUCN) หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ในแหล่งที่อยู่อาศัย ทั้งบนพื้นโลก ในทะเล และในระบบนิเวศต่างๆ ซึ่งความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนี้รวมไปถึงความหลากหลายระหว่างชนิดพันธุ์ ระหว่างสายพันธุ์ และระหว่างระบบนิเวศ

ความหลากหลายทางชีวภาพให้ประโยชน์และคุณค่าต่อมนุษย์ ผ่านกระบวนการทางนิเวศวิทยาต่างๆ หรือที่เรียกว่า บริการของระบบนิเวศ (Ecosystem Services) ได้แก่ ด้านอาหารและพลังงาน การควบคุมสภาพแวดล้อม ตามวัฏจักรคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ รวมไปถึงบริการด้านวัฒนธรรม (Cultural Services) เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์

การดูแลเอาใจใส่ในด้านความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ รวมถึงสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการปฏิบัติงานของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ เนื่องจากตระหนักดีว่าการประกอบกิจการ และการดำเนินงานของเราตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนั้น อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางบวกและลบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริการของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จึงให้ความสำคัญกับการปกป้อง และการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพตลอดสายโซ่อุปทาน เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือมุ่งมั่นที่จะผนวกการพิจารณาผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปในกระบวนการการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณค่าทางชีวภาพที่มีความอ่อนไหว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม

กรอบการปฏิบัติงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยกำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC QSSHE Policy) ซึ่งเป็นนโยบายระดับสูง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดย:

 • ออกแบบ และบริหารการจัดการพื้นที่ปฏิบัติการ/โรงงาน เพื่อหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบด้านลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ดำเนินงานกระบวนการต่างๆ อย่างมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

กระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือจะดำเนินการเพื่อสะท้อนความพยายามในการปกป้องและจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้วยกระบวนการและกลไก :

 • บูรณาการการประเมินและการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ผ่านการบังคับใช้นโยบาย QSSHE บริษัท ไออาร์พีซี
 • จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่ที่อ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ หรือพื้นที่ใกล้คียง โดยดำเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ยึดถือปฏิบัติ
 • ปฏิบัติตามช้อควรปฏิบัติ (Operating Practices / Procedures) ที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงและลดการสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net-Loss) ภายใต้ขอบเขตที่สามารถจัดการได้

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

 • ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม การดำเนินงานของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ดำเนินกิจกรรม การดำเนินงาน โดยรับผิดชอบในทุกพื้นที่ ที่มีความอ่อนไหวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
 • บ่งชี้การดำเนินการในการหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบเชิงลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประยุกต์ใช้แนวทาง “การบรรเทาผลกระทบตามลำดับขั้น” ตั้งแต่การหลีกเลี่ยงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง การลดผลกระทบโดยปรับปรุงการดำเนินการให้ดีขึ้น หรือการชดเชย (Offset) ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
 • ค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงบวก
 • บูรณาการการบ่งชี้ ประเมิน บริหารจัดการ และติดตามตรวจสอบคุณค่าทางความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าไปในกระบวนการประเมิน (Due Diligence) ก่อนการควบรวมกิจการ การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการสร้างความร่วมมือ การให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพไปยังชุมชนท้องถิ่น พรักงาน และสาธารณชน

การวัดประสิทธิผลการดำเนินงาน

ประสิทธิผลการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการของระบบนิเวศจะถูกวัดผล โดย:

 • ประเมินและติดตามสถานะของความเสี่ยงจากกิจกรรม การดำเนินงานของไออาร์พีซี และบริษัทในเครือที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ
 • ติดตามตรวจสอบคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสม่ำเสมอ
 • ตรวจประเมินกระบวนการและผลการดำเนินงาน ตามค่านิยมและแนวปฏิบัติที่กำหนด

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน