การประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนใน One Report

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านรายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์บริษัทฯเป็นประจำทุกปี ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็น “แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)” โดยรวมแบบ 56-1 รายงานประจำ ปี และรายงานความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน แสดงอยู่ในหัวข้อที่ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืนรวมถึงยังคงเปิดเผยข้อมูลฯ ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังเช่นทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของการดำเนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมถึงรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) โดยจัดทำรายงานตามคู่มือจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. และหลักการ Sustainability Reporting Guideline แบบมาตรฐาน (Standards) ของ Global Reporting Initiative (GRI) ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core Option) และ ตัวชี้วัดเพิ่มเติม สำหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Disclosure) จากรายงานความยั่งยืนฉบับล่าสุดในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงขอบเขตการรายงานหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความยั่งยืนในรายงานแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ที่ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายงานฯ ฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการสอบทานข้อมูลพร้อมยืนยันความถูกต้อง โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และสามารถทวนสอบกลับไปยังข้อมูลต้นทางได้

ขอบเขตของการรายงาน

การเปิดเผยผลการดำเนินงาน ครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ ถือครองหุ้นทั้งหมดและดำเนินการเอง ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รวมทั้ง บริษัทย่อยที่อยู่ในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่ 1) บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด 2) บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด 3) บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด และ 4) บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด รวมถึงบริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด ซึ่งถือเป็นการถือหุ้นทางอ้อมที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50

การประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นที่จะระบุประเด็นสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทของความยั่งยืนให้ครอบคลุมข้อกำหนดจากภาครัฐ และข้อมูลแนวโน้มที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ (Mega Trends) เช่น วิกฤต Covid-19 ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ การขยายตัวของสังคมเมือง การจัดการขยะพลาสติก เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อาทิ WBCSD, UN, UNDP, RepRisk, SustainAbility, World Economic Forum, SDGs, NSTDA, DJSI และ GRI นำมาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงขององค์กร นโยบายด้านความยั่งยืน ทิศทางกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และนำประเด็นเหล่านั้นมาจัดลำดับความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับทบทวนกลยุทธ์องค์กร ซึ่งผลการดำเนินงานจัดการประเด็นที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนและ Website ขององค์กร

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

ผลการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

Sustainable Value Creation Material Issues

Enabling Material Issues

Business Fundamental Material Issues

 • มุ่งเน้นสร้างคุณค่าด้านการเติบโตอย่างยั่งยืน
 • เสนอเข้ากระบวนการกำหนดทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กรที่ดพเนินการโดยผู้บริหารระดับสูง ถ่ายทอดมาเป็นแผนธุรกิจในระดับบริษัท
 • กำหนดตัวชี้วัดตาม และเป้าหมายระยะยาวรวมทั้งทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน
 • บริหารจัดการเช่นเดียวกับการบริหารจัดการประเด็น Sustainable Value Creation เนื่องจากเป็นประเด็นสำคัญ ที่ช่วยขับเคลื่อน Sustainable Value Creation มีการบริหารจัดการได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • มุ่งเน้นสร้างคุณค่าด้านการลดความเสี่ยงและเพิ่มผลผลิต
 • ผนวกเข้าไปในระบบบริหารองค์กรซึ่งต้องกำหนดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับชอบประเด็นในระดับองค์กร
 • กำหนดตัวชี้วัดนำและเป้าหมายระยะกลาง
 • เปิดเผยข้อมูลในรายงาน One Report
 • เปิดเผยข้อมูลในรายงาน One Report
 • เปิดเผยข้อมูลในเว็ปไซต์บริษัทฯ

ประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์พีซี 

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นที่จะระบุประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตามแนวทางการรายงานของ GRI โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน ขอบเขตของผลกระทบ และหัวข้อต่าง ๆ ที่จะนำเสนอในรายงานความยั่นยืนทุก ๆ ปี ต่อเนื่องจากปี 2562 ไออาร์พีซีพิจารณากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มเติมเข้าไปในขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัท อาทิ การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นคุณค่าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรปี 2564

ประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนที่มีคุณค่าต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของ ไออาร์พีซี ปี 2564

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน

ประเด็นย่อย

ขอบเขตของผลกระทบ

 

การสนับสนุน UN SDGs

การรายงานภายใต้หัวข้อ

One Report

Website

Sustainable Value Material Creation Material Issue

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ·  การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำใช้ (Water Related Risk)

·  การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Emissions)

·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   พนักงาน

·   ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

6,7,12,13 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศ พลังงาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ

 

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

12 การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
การสร้างคุณค่าต่อสังคม (Creating Social Value) ·  ชุมชนท้องถิ่น (Local Communities)

·  ผลกระทบทางอ้อมเชิงธุรกิจ (Indirect Economic Impacts)

·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

3,4,8,10 การสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

 

นวัตกรรม (Innovation) ·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

8,9,12 นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เกรดพิเศษ นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

 

Enabling Material Issues
บุคลากรองค์กรยุคใหม่ (Agile human) ·  การจ้างงาน (Employment)

·  Strategic Workforce Planning

·  การอบรมและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (Training and Education)

·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   พนักงาน

 

4,8 ·  การบริหารและพัฒนาบุคลากร

·  สรุปผลการดำเนินงาน

·      การบริหารงานบุคลากร

 

การเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยดิจิทัล (Digital transformation) ·   ไออาร์พีซีและบริษัทในเครือ

·   ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

·   พนักงาน

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   คู่ค้า

การเปลี่ยนผ่านองค์กรด้วยดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต(Operational eco-efficiency) ·  พลังงาน (Energy)

·  การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Emissions)

·  ของเสีย (Waste)

·  การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)

·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   พนักงาน

·   ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

6,7,8,9,11,12 ·  ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต

·  สรุปผลการดำเนินงาน

·  ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
Business Fundamental Material Issues
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business ethics) ·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

·   พนักงาน

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   คู่ค้า

8,10,16 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) ·       โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile)

·       การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)

·       การต่อต้านทุจริต (Anti-corruption)

·       นโยบายสาธารณะ (Public Policy)

·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

·   พนักงาน

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   คู่ค้า

8,10,16 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ และระเบียบที่กี่ยวข้อง(Compliance) ·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

·   พนักงาน

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   คู่ค้า

8,10,16 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) ·       ความปลอดภัยของผู้บริโภค (Customer Health and Safety)

·       การตลาดและฉลากสินค้า (Marketing and Labelling)

·       การเก็บรักษาและดูแลข้อมูลลูกค้า (Customer Privacy)

·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้า

·   สรุปผลการดำเนินงาน

·   การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้า
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health & Safety) ·       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

·       ความมั่นคงของเครื่องจักร และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Asset Integrity and Process Safety)

·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   พนักงาน

·   ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8 ·   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

·   สรุปผลการดำเนินงาน

·   อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ (Risk and crisis management) ·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน

·   พนักงาน

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   คู่ค้า

·   ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ·   นโยบายสิทธิมนุษยชนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง

·   การดำเนินโครงการด้านสิทธิมนุษยชน

·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   พนักงาน

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   คู่ค้า

·   ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

6,8,10 ·   การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

·   สรุปผลการดำเนินงาน

·   การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน (Sustainable supply chain) ·   ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ

·   ลูกค้า / ผู้บริโภค

·   คู่ค้า

12 ·   ห่วงโซ่คุณค่าเพื่อความยั่งยืน

 

 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\single-sustain_post.php on line 101

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน