ประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์

Operational Efficiency & Management System

ไออาร์พีซี ตระหนักถึงผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจต่อชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และใส่ใจถึงการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างรับผิดชอบ ไออาร์พีซี จึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพอากาศและกลิ่น และการจัดการน้ำเสียและของเสียอย่างเหมาะสม

แนวทางการบริหารจัดการ

ไออาร์พีซี กำหนดนโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน (QSSHE) โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้

 • การดำเนินการบริหารจัดการตามระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS)
 • การวางแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ
 • การควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบตามหลักการ 7Rs ควบคู่กับแนวปฏิบัติการซ่อมบำรุงสีเขียว (Green Turnaround) และหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ไออาร์พีซี จัดทำระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ ทั้งด้านพลังงาน คุณภาพอากาศ น้ำเสีย และของเสีย จากการดำเนินงานของทุกโรงงานในเขตประกอบการฯ โดยใช้กรอบการดำเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประยุกต์ใช้แนวทางการซ่อมบำรุงสีเขียว (Green Turnaround) เพื่อลดผลกระทบในช่วงการซ่อมบำรุงประจำปี อาทิ การควบคุมการดำเนินงานให้เป็นระบบปิดเพื่อควบคุมสารอินทรีย์ระเหยง่าย ของเสีย น้ำเสีย และกลิ่น นอกจากนี้ ในปี 2563 ไออาร์พีซี ลงทุนมากกว่า 435 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการป้องกันและลดมลพิษทางอากาศ การตรวจติดตามคุณภาพอากาศ การพัฒนาการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ และการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ

1นโยบาย

ไออาร์พีซีกำหนด แผนแม่บทระบบบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operational Efficiency & Management System Roadmap) ระหว่างปี 2561 – 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงาน มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินโครงการ โดยคำนึงถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมคุณภาพอากาศและกลิ่น และการจัดการน้ำเสียและของเสีย รวมถึงการได้รับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2กระบวนการและระบบบริหารจัดการ

ไออาร์พีซี นำระบบการดำเนินการบริหารจัดการตามระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ของกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Operational Excellence Management System: OEMS) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรด้านการใช้พลังงาน การควบคุมคุณภาพอากาศและกลิ่น และการจัดการน้ำเสียและของเสีย ทั้งนี้ ไออาร์พีซี วางแผนระยะยาวเพื่อจัดการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทั้งหมดขององค์กรในปี 2563 ไม่เกิน 69 ล้านกิกะจูล และในปี 2568 ไม่เกิน 66 ล้านกิกะจูล และกำหนดเป้าหมายดัชนีการใช้พลังงาน (Energy Intensity Index: EII) ในปี 2563 ที่ร้อยละ 89.7 รวมถึงเป้าหมายการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2568 ที่ร้อยละ 86.9 เพื่ออยู่ในเกณฑ์ Top Quartile ของอุตสาหกรรม

ไออาร์พีซี ให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพอากาศและกลิ่นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนรอบเขตประกอบการฯ และตรวจติดตามการดำเนินงานด้านการควบคุมคุณภาพอากาศและกลิ่น ผ่านการได้รับข้อร้องเรียนที่ได้รับตลอดทั้งปี จากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ไออาร์พีซี กำหนดมาตรการเพื่อควบคุมอัตราการระบายมลสารทางอากาศ ประกอบด้วย ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และฝุ่นละออง (TSP) รวมถึงปรับปรุงถังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่และจัดทำบัญชีการปลดปล่อยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs Inventory) เพื่อบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหยง่าย นอกจากนี้ ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงหอเผาทิ้งระดับเหนือพื้นดินและโครงการติดตั้งหอเผาทิ้งระดับพื้นดินแบบระบบปิด (Enclosed Ground Flare EGF) เพื่อลดระดับกลิ่นและลดผลกระทบด้านเสียงและแสงสว่างต่อชุมชนรอบเขตประกอบการฯ

ไออาร์พีซี ตระหนักว่าการเกิดของเสียต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดการบริหารจัดการของเสียอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิตของไออาร์พีซี เช่น Spent Caustic ที่เกิดจากโรงงาน UHV และของเสียไม่อันตราย เช่น ขี้เถ้าเบาจากการเผาไหม้ถ่านหินของโรงไฟฟ้า ตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้นำหลักการ 7Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Repair, Refuse, Return, and Rethink) มาใช้ในการบริหารจัดการของเสียแบบบููรณาการทั่วทั้งองค์กร รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายของกลุ่ม ปตท.ในการกำหนดให้ปริมาณของเสียฝังกลบเป็นศูนย์ เพื่อหาแนวทางในการนำของเสียที่ยังสามารถนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่

ไออาร์พีซี ติดตามและตรวจสอบปริมาณของเสียจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลของเสียขององค์กรจะถูกเก็บในระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ยังจัดตั้งแพลตฟอร์มรวบรวมข้อมูลขยะพลาสติกในตลาดเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อลดการทิ้งและกำจัดขยะพลาสติก ทั้งนี้ ไออาร์พีซีมีการควบคุมให้มีการจัดการของเสียที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (Third-party) เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ไออาร์พีซี บริหารจัดการน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสียตามกฎหมายท้องถิ่นและเกณฑ์กำหนดที่เกี่ยวข้อง และนำหลักการ 3Rs มาใช้ในการบริหารการใช้ทรัพยากรน้ำยังคุ้มค่า อาทิ การใช้น้ำเสียบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้และสวนส่วนกลาง

การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อม

ไออาร์พีซี พัฒนาระบบเพื่่อบููรณาการค่าใช้จ่าย รายได้ และการลงทุุนด้านสิ่่งแวดล้อม (Environment Management Accounting: EMA) ตามมาตรฐานสากล UN2001 เพื่อเก็บข้อมููลที่มีความถููกต้องและครบถ้วน โดยนำข้อมููลเหล่านั้นมาใช้ในการวางแผน ควบคุุมและจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานประจำ และการลดต้นทุุนการผลิตไปพร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ทั้งนี้ การดำเนินโครงการระยะที่ 1 ได้เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม ปี 2563

 

3ผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 การผลิต
GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
N/A ปริมาณการผลิต ตัน 10,748,499 12,442,052 12,059,756 11,886,924

 

สิ่งแวดล้อม
การใช้วัตถุดิบGRI301-1
GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
301-1 น้ำมันดิบ ตัน 8,592,344 9,943,352 9,383,905 9,191,312
แนฟทา ตัน 700,113 961,415 1,026,692 946,987

 

การใช้พลังงาน(1) GRI302-1 , GRI302-3, GRI302-4
GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
302-1 เชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด กิกะจูล 52,512,622 59,221,32 59,072,047 57,760,248
พลังงานทางทั้งหมดที่ซื้อจากภายนอก กิกะจูล 4,016,112 4,502,344 4,549,128 4,798,143
ไฟฟ้าและไอน้ำที่ขายทั้งหมด กิกะจูล 4,448,682 4,703,220 4,901,430 5,061,681
พลังงานทดแทนที่นำมาใช้ กิกะจูล 0 0 0 22,406
การใช้พลังงานทั้งหมด กิกะจูล 52,080,051 59,020,452 58,719,745 57,519,116
302-3 อัตราการใช้พลังงาน(2) กิกะจูล/ตันการผลิต 4.49 4.75 4.87 4.84
302-4 ปริมาณพลังงานที่ลดลงจากโครงการลดการใช้พลังงาน กิกะจูล 1,914,021 604,997 422,120 167,898

หมายเหตุ:

(1) มาตรฐานและวิธีการคำนวณ อ้างอิงตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) อัตราการใช้พลังงานไม่นับรวมปริมาณการใช้พลังงานช่วงซ่อมบำรุงปี 2560

 

ไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยตรงและผ่านหอเผา Flared and Vented Hydrocarbon(1), (2), (3) G4-OG6
GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
G4-OG6 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผา(1), (4) ล้านลูกบาศก์เมตร 70.01 57.44 62.67 38.89
ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยแบบต่อเนื่องผ่านหอเผา ล้านลูกบาศก์เมตร 59.67 55.37 52.80 33.24
ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผาเทียบกับปริมาณการผลิต ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต 3.78 4.54 3.83 3.97
N/A ก๊าซมีเทนจากไฮโดรคาร์บอนที่ส่งไปยังหอเผา ตัน 90.83 74.52 81.30 50.45

หมายเหตุ:

(1) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านหอเผาตามคู่มือการจัดการไฮโดรคาร์บอนของบริษัท ไออาร์พีซี จำ กัด (มหาชน) อ้างอิง HM31: Guide to HC Management in Petroleum Refinery Operation และ HM32: Guide to Product HC Management at Petroleum Product Marketing and Distribution.

(2) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านกระบวนการผลิต รวมข้อมูล ACB (คำ นวณ HC ได้จากส่วนต่างของ Feed เทียบ Product ที่ดึงจาก SAP) และ EPS Data (คำ นวณจาก Feed ที่เข้า Reactor ในแต่ละ Batch 7.5% และ Products ที่มี Pentane 6.6% ในแต่ละเดือน)

(3) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนที่ปล่อยผ่านถังกักเก็บและการขนถ่ายผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบได้จากข้อมูลคำนวณตัน VOCs ใน Marketing & Terminal เป็นลูกบาศก์เมตร ข้อมูลทั้งหมดได้รายงานในบัญชีสารอินทรีย์ระเหยง่าย

 

ก๊าซเรือนกระจก (1GRI3051, GRI3052, GRI3053, GRI3054
GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
  Operational Control          
305-1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1)(2),(3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.681 3.953 3.911 3.712
305-2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2)(3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.296 0.316 0.254 0.255
305-1 305-2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.977 3.966 4.165 3.967
305-3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 17.903 20.296 16.623 16.663
Equity Basin(5)
305-1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 3.905 4.403 4.365 4.111
305-2 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2)(3) ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 0.296 0.316 0.254 0.255
305-4 ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (7) ตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า/ตันการผลิต 0.370 0.343 0.345 0.334

 หมายเหตุ:

(1) การคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจก (GHG) อ้างอิงมาตรฐาน API 2009, IPCC 2006, ISO14064-1, The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition) โดย GWP อ้างอิง IPCC Fourth Assessment Report (AR4-100year) และรายงานผลเฉพาะบริษัทภายใต้ การถือหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ บมจ.ไออาร์พีซี บจ.น้ำ มันไออาร์พีซี บมจ.อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) และ บจ.ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์

(2) ไม่รวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการปล่อยโดยตรงในกระบวนการผลิต (Process Vents)

(3) การคำ นวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการซื้อไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้างอิงจาก PDP 2015 Conversion Factors Calculation

(4) การคำ นวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการซื้อไฟฟ้าและไอน้ำ จากโรงไฟฟ้าเอกชน (ท้องถิ่น) อ้างอิงจาก Allocation of GHG Emission from Combined Heat and Power (CHP)

Plant Guide to Calculation Worksheet V.10 (A WRI/WBCSD GHG Protod. Initiative Calculation Tod)

(5) ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากแหล่งอื่นๆ (Scope 3) ได้แก่ การเดินทางของพนักงาน การใช้ผลิตภัณฑ์ B5, E10, และ E20 เป็นต้น ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจากขยายขอบข่าย การรายงาน อาทิ ข้อมูลการขายและขนส่งทางเรือ ข้อมูล Loss จากสายส่งไฟฟ้า (PTT Tool)

(6) ความเข้มขันของก๊าซเรือนกระจก (Intensity) คำนวณจากก๊าซเรือนกระจก Scope 1 และ Scope 2

(6) ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก คำนวณจากปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางตรง (Scope 1) และปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทางอ้อม (Scope 2)

มลพิษทางอากาศ (1GRI3057
GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
305-7 ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน 1,418 1,759 1,592 1,495
ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน ตัน/พันตันการผลิต 0.132 0.141 0.132 0.126
ปริมาณก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์(2) (3 ตัน 2,154 1,566 1,800 1,377
ความเข้มข้นของออกไซด์ของซัลเฟอร์(3) ตัน/พันตันการผลิต 0.113 0.126 0.149 0.116
ปริมาณฝุ่นละออง ตัน 238 270 338 259
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย(5) ตัน 2,015 2,107 1,897 1,822
ความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย(4) ตัน/พันตันการผลิต 0.187 0.169 0.157 0.153

หมายเหตุ:

(1) ใช้ข้อมูลการตรวจวัดโดยตรง หรือคำ นวณโดยอ้างอิงมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(2) ปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ อยู่ในรูปซัลเฟอร์ออกไซด์

(3) ความเข้มข้นของก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ ไม่นับรวมปริมาณออกไซด์ของซัลเฟอร์ ช่วงซ่อมบำ รุงใหญ่

(4) ปริมาณก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ และฝุ่นละออง ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากมีการใช้งาน CFBC Boiler (ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง) ของโรงไฟฟ้า หลังจากที่หยุดปรับปรุงระบบ

(5) วิธีคำนวณ VOC จากห่อเผาถูกปรับตามมาตรฐาน US EPA 2558 และมีการปรับเปลี่ยนการคำนวญของถังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

การใช้น้ำ และการระบายน้ำทิ้งGRI3033,GRI3034
ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
A. น้ำจากองค์กรอื่น เช่น น้ำประปา ล้านลูกบาศก์เมตร 0.014600 0.015110 0.030830 0.019859
B. น้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ล้านลูกบาศก์เมตร 25.289990 28.674040 27.50586 26.629476
C. น้ำใต้ดิน ล้านลูกบาศก์เมตร 0.00759 0.008360 0.000130 0.005922
D.การคืนน้ำกลับสู่แหล่งเดิม (B. และ C.) ในคุณภาพเทียบเท่าเดิมหรือดีกว่าน้ำดิบที่ดึงออกมา ล้านลูกบาศก์เมตร 10.00260 9.960130 12.899410 12.008245
E. ปริมาณการใช้น้ำจืดทั้งหมด (A+B+C-D) ล้านลูกบาศก์เมตร 15.309570 18.737370 14.637400 14.647012

หมายเหตุ:

(1) ปริมาณน้ำผิวดินที่ดึงมาใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้จากใบเสร็จค่าน้ำจากกรมชลประทาน (ลุ่มน้ำคลองใหญ่) และรวมปริมาณน้ำฝนจากบ่อรองรับน้ำภายในเขตประกอบการฯ

 ของเสียGRI3062(2016), GRI3064(2016),GRI3063(2020),GRI3064(2020),GRI3065(2020)

GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
306-2 (2020) ปริมาณของเสียทั้งหมด(1),(2),(3) ตัน 54,691 55,598 51,275 41,752
ปริมาณของเสียที่เกิดเป็นประจำ ตัน 54,222 55,129 51,009 41,616
ปริมาณของเสียที่ไม่ได้เกิดเป็นประจำ ตัน 469 469 266 135
306-3 (2020) ปริมาณการเกิดของเสียทั้งหมด ตัน 54,691 55,598 51,275 41,752
ปริมาณการเกิดของเสียอันตราย ตัน 26,368 17,019 11,747 7,842
ปริมาณการเกิดของเสียไม่อันตราย ตัน 28,323 38,579 39,529 33,909
306-4 (2020) การจัดการของเสียทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกําจัด ตัน 31,560 32,121 45,051 36,694
การจัดการของเสียอันตรายทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกําจัด ตัน 8,447 3,056 7,946 5,877
การจัดการของเสียไม่อันตรายทั้งหมดในรูปแบบที่ไม่ใช่วิธีการกําจัด ตัน 23,113 29,065 37,105 30,818
306-5 (2020) การจัดการของเสียทั้งหมดในรูปแบบโดยวิธีการกําจัด ตัน 21,591 14,165 6,223 5,057
การจัดการของเสียอันตรายทั้งหมดโดยวิธีการกําจัด ตัน 17,921 14,003 3,800 1,966
การจัดการของเสียไม่อันตรายทั้งหมดโดยวิธีการกําจัด ตัน 3,670 162 2,423 3,092

หมายเหตุ:

ข้อมูลการกำจัดของเสียจากผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

การหกรั่วไหลของสารเคมีGRI3063(2016)
GRI Standard ข้อมูล หน่วย 2560 2561 2562 2563
306-3 (2016) การหกรั่วไหลที่มีนัยสำคัญของน้ำมันและสารเคมี กรณี 0 0 0 0
ลูกบาศก์เมตร 0 0 0 0


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in D:\xampp\htdocs\wp-content\themes\irpc_theme\single-sustain_post.php on line 101

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน