การดำเนินงานด้านความยั่งยืนของIRPC

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้มีความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ บริการ และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และยึดมั่นว่าพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าในองค์กร ไออาร์พีซี จึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ โดยเชื่อมั่นว่าจะส่งผลให้เกิดค่านิยมไออาร์พีซีที่เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ ไออาร์พีซี ได้ดำเนินโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในปี 2564 ขอบเขตของงานกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความยั่งยืน อยู่ในขอบเขตของฝ่ายกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน ขึ้นตรงกับสายกลยุทธ์ แผน และพัฒนาธุรกิจองค์กร (Corporate Strategy, Planning, and Business Development) เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้เป็นระดับกลยุทธ์องค์กร โดยมีหน้าที่บริหารจัดการกลยุทย์ด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

ไออาร์พีซี ได้ริเริ่มนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน ณ ปี 2558 โดยในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของทุกประเทศ ที่ไออาร์พีซีเข้าไปดำเนินธุรกิจ และยังสอดคล้องกับกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. เศรษฐกิจพอเพียง และมาตรฐานสากล ไออาร์พีซี ใช้นโยบายดังกล่าวในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานที่เป็นไปตามกลยุทย์ความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงกำหนดเป้าหมายความเป็นเลิศตามระบบบริหารจัดการการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS)

กระบวนการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทย์องค์กร โดยไออาร์พีซี ได้บริหารจัดการการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านการสำรวจความคิดเห็น และผนวกกระบวนการการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงจัดระบบข้อมูลด้านความยั่งยืนที่ได้เปิดเผยตามหลักการการรายงาน GRI และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) และเปิดเผยในรายงานความยั่งยืน นอกจากนี้ ไออาร์พีซี มีการสื่อสารนโยบายบริหารจัดการความยั่งยืนและแนวปฏิบัติภายในองค์กร เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรด้านความยั่งยืน และปฏิบัติตามกรอบดำเนินการความยั่งยืนของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Sustainability Management Framework) และระบบการบริหารจัดการการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence Management System: OEMS) ซึ่งครอบคลุมหัวข้อการกำกับดูแลที่ดี สิทธิมนุษยชน พนักงาน ส่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management Policy)

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo