โครงสร้างการบริหารความยั่งยืน

ไออาร์พีซีกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร อยู่ภายใต้ฝ่ายกลยุทธ์และความยั่งยืน สายงานแผน กลยุทธ์ และพัฒนาธุรกิจองค์กร ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2558 ไออาร์พีซี ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ในทุกสายงานเป็นคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาประเด็นด้านกลยุทธ์และการบริหารความยั่งยืน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance BOD) ทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่กำกับดูแล ตรวจติดตาม และสงเสริมการดำเนินกงานด้านความยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบาย และกลยุทธ์ รวมถึงสร้างศักยภาพในการเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน

หน้าที่รับผิดชอบด้านความยั่งยืนของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน กำหนดทิศทางการบริหารจัดการความยั่งยืน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 3 คน และคณะกรรมการอิสระ อย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ สมาชิกคณะกรรมการจะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านหลักการความยั่งยืนและการกำกับดูแลกิจการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee Charter) click

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo