แจ้งเบาะแส / สำนักตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายใน
ทางจดหมายธรรมดา - ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
ทางตู้ไปรษณีย์ - ตู้ ปณ.35 ปณฝ. อาคารซันทาวเวอร์
กรุงเทพฯ 10905
Email - auditor@irpc.co.th
66 (0) 2765-7000
66 (0) 2765-7001

แบบฟอร์ม

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo