การประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

ไออาร์พีซี จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี เพื่อสื่อสารประเด็นที่มีความสำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรและอยู่ในความสนใจของผู้มีส่วนได้เสีย โดยนำเสนอเป้าหมายและความสำเร็จจากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันนำไปสู่การได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ได้รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติตามเกณฑ์ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และเป็นไปตามแนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) Standards ในระดับตัวชี้วัดหลัก (Core) และตัวชี้วัดเพิ่มเติมสำหรับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ (Oil and Gas Sector Disclosure) ซึ่งขอบเขตของการรายงานครอบคลุมถึงบริบทความยั่งยืน (Sustainability Context) ประเด็นที่มีนัยสำคัญ(Materiality) ความครบถ้วนสมบูรณ์ (Completeness) และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน (Stakeholder Inclusiveness) นอกจากนี้ คุณภาพของข้อมูลทั้งหมดในรายงานถูกกำหนดให้เป็นไปตามหลักการ Principles for Defining Report Quality และมาตรฐานสากลด้วยองค์ประกอบความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย (Accuracy) ความสมดุลของผลการดำเนินงานทั้งเชิงบวกและเชิงลบ (Balance) ความชัดเจนของข้อมูลและมีความเหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Clarity) การมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparability) ความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Reliability) และระยะเวลาของการรายงาน (Timeliness) ทั้งนี้ รายงานความยั่งยืนของบริษัทฯ ยังได้รับการตรวจรับรองจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางการรายงานของ GRI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน

ขอบเขตของการรายงาน

การเปิดเผยผลการดำเนินงาน ครอบคลุมธุรกิจที่ไออาร์พีซีถือครองหุ้นทั้งหมดและดำเนินการเอง คือ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มบริษัทที่อยู่ในการบริหารจัดการของไออาร์พีซี (มีสัดส่วนในการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50) ได้แก่ 1) บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด 2) บริษัท ไออาร์พีซี เอแอนด์แอล จำกัด 3) บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด และ 4) บริษัท ไอพอลิเมอร์ จำกัด และบริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด ซึ่งบริษัทในกลุ่มไออาร์พีซี ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ได้แก่

การประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นที่จะระบุประเด็นสำคัญจากผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทของความยั่งยืนให้ครอบคลุมข้อกำหนดจากภาครัฐ และข้อมูลแนวโน้มที่สำคัญที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ (Mega Trends) เช่น วิกฤต Covid-19 ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขาดแคลนทรัพยากรน้ำ การขยายตัวของสังคมเมือง การจัดการขยะพลาสติก เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อาทิ WBCSD, UN, UNDP, RepRisk, SustainAbility, World Economic Forum, SDGs, NSTDA, DJSI และ GRI นำมาพิจารณาร่วมกับความเสี่ยงขององค์กร นโยบายด้านความยั่งยืน ทิศทางกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนวิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และนำประเด็นเหล่านั้นมาจัดลำดับความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับทบทวนกลยุทธ์องค์กร ซึ่งผลการดำเนินงานจัดการประเด็นที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนและ Website ขององค์กร

ขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน

 

ผลการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน (GRI10247)

ประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์พีซี

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นที่จะระบุประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ตามแนวทางการรายงานของ GRI โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนและประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืน ขอบเขตของผลกระทบ และหัวข้อต่าง ๆ ที่จะนำเสนอในรายงานความยั่นยืนทุก ๆ ปี ต่อเนื่องจากปี 2562 ไออาร์พีซีพิจารณากลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มเติมเข้าไปในขั้นตอนการประเมินประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนของบริษัท อาทิ การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นคุณค่าที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรปี 2563

ประเด็นสำคัญต่อความยั่งยืนที่มีคุณค่าต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสียของ ไออาร์พีซี ปี 2563

ประเด็นที่มีความสำคัญประเด็นของ GRI (GRI Aspects)ขอบเขตของผลกระทบรายงานภายใต้หัวข้อ
รายงานความยั่งยืน 2563เว็บไซต์(www.irpc.co.th)
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ไม่เกี่ยวข้อง
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
 • การจ้างงาน (Employment)
 • การอบรมและการพัฒนาศักยภาพพนักงาน (Training and Education)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • พนักงาน
 • การบริหารงานบุคคล
 •  สรุปผลการดำเนินงาน
 • การบริหารงานบุคลากร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
 • ความมั่นคงของเครื่องจักร และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Asset Integrity and Process Safety)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • พนักงาน
 • ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน
 • ชุมชนท้องถิ่น (Local Communities)
 • ผลกระทบทางอ้อมเชิงธุรกิจ (Indirect Economic Impacts)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม
 • ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
 • พลังงาน (Energy)
 • การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Emissions)
 • ของเสีย (Waste)
 • การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Compliance)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • พนักงาน
 • ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในกระบวนการผลิต
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำ
 • การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับน้ำใช้ (Water Related Risk)
 • การปลดปล่อยมลพิษทางอากาศ (Emissions)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • พนักงาน
 • ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการน้ำ
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภูมิอากาศ พลังงาน และการจัดการทรัพยากรน้ำ
การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ไม่เกี่ยวข้อง
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน
การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 • ความปลอดภัยของผู้บริโภค (Customer Health and Safety)
 • การตลาดและฉลากสินค้า (Marketing and Labelling)
 • การเก็บรักษาและดูแลข้อมูลลูกค้า (Customer Privacy)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้า
 • สรุปผลการดำเนินงาน
 • การบริหารความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันกับลูกค้า
ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ไม่เกี่ยวข้อง
 • ไออาร์พีซีและบริษัทในเครือ
 • ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
 • พนักงาน
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • คู่ค้า
 • ความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • ความปลอดภัยของข้อมูล
กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
 • ผลการดำเนินด้านเศรษฐกิจ (Economic Performance)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
 • พนักงาน
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • คู่ค้า
 • ธุรกิจของไออาร์พีซี
 • ธุรกิจของไออาร์พีซี
การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
 • โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile)
 • กลยุทธ์ (Strategy)
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
 • พนักงาน
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • คู่ค้า
 • ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • โครงสร้างองค์กร (Organizational Profile)
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance)
 • การต่อต้านทุจริต (Anti-corruption)
 • นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
 • ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ
 • ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
 • พนักงาน
 • ลูกค้า / ผู้บริโภค
 • คู่ค้า
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo