อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

 1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนกำหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 2. อนุมัติเรื่องที่จะบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
 5. ส่งเสริมการใช้สิทธิและรักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 6. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 7. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ที่กำหนดไว้
 8. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่คะแนนเสียงทั้ง 2 ฝ่ายเท่ากัน

 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

 1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ให้ความสำคัญในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
  การกำหนดทิศทางดังกล่าว รวมถึงพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านการเงิน และที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ฝ่ายจัดการจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย
 2. ทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งติดตามให้มีกระบวนการรายงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนด ตามทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพเเละประสิทธิผล
 4. จัดให้มีการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
  อย่างครอบคลุม ดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงดังกล่าว
 5. จัดให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ
 6. สอดส่อง ดูแล และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน ให้ความสำคัญในการพิจารณาธุรกรรมหลักที่มีความสำคัญ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม
 7. จัดให้มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารที่สำคัญ อย่างเหมาะสม มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
 8. จัดให้มีระบบ หรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับผลประกอบการและแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 9. กำหนดการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ทั้งนี้ การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมทุนตามจำนวนสัดส่วนการถือหุ้น หรือข้อตกลงในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ
 10. กำหนดองค์ประกอบและเป้าหมายในการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเชื่อมโยงกับแผนธุรกิจและแนวทางการบริหารแบบ Balanced Scorecard รวมถึงจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 11. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และมี
  การประเมินผลในด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐาน
 12. เป็นผู้นำและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
 13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
 14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
 15. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อรับผิดชอบหน้าที่เลขานุการบริษัทตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน