กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
3) กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ใน ลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

วาระและค่าตอบแทน

1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 • ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
 • ลาออก
 • ตาย
 • ผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนโดยกระบวนการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะต้องชี ้แจงสาเหตุให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ ทราบ

4) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน ระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน รวมทั้งให้ความเห็น ประกอบการพิจารณางบประมาณและอัตรากำลังของสำนักตรวจสอบภายใน
4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5) สอบทานให้บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
6) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงเสนอถอดถอนผู้สอบบัญชีในกรณีที่เห็นว่า ไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ รวมทั้งเข้าร่วม ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม กฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
8) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อยดังต่อไปนี้

 • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
 • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Charter)
 • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ บริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
10) หน้าที่อื่นๆ

 • คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ อื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
 • คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้เต็มที่ ทั้งจากผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี และสอดคล้องกับสิ่งที่คณะกรรมการบริษัทคาดหวัง
 • ขอให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาในรายงานทางการเงินที่สำคัญ และการแก้ไข นระหว่างงวดบัญชี
 • กรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลพื้นฐานและความรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ตลอดจนต้องได้รับการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ อย่างต่อเนื่องในเรื่องที่ เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน
2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ
3) กรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ และต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ใน ลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ ขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
4) มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ วาระและค่าตอบแทน
1) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบ
ลาออก
ตาย
ผู้ถือหุ้นมีมติให้ถอดถอนโดยกระบวนการตามกฎหมาย โดยบริษัทฯจะต้องชี ้แจงสาเหตุให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ ทราบ
4) ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบถ้วนภายใน ระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่มีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่ครบ
5) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quaerat molestias inventore, assumenda eum consectetur ut fugit illo quas obcaecati laudantium optio. Commodi dicta dolorum doloribus illum natus provident vero culpa ad! Aliquid facere culpa quos et, error aut molestiae aliquam rem minus, laborum ipsa. Repudiandae facilis ad quisquam non repellat sit officiis accusamus. Maiores dolor rem, consectetur repellat laboriosam quam accusantium quibusdam impedit adipisci reiciendis possimus repellendus iusto iure quaerat at, quo, aspernatur odio blanditiis omnis! Cumque sapiente culpa, porro quisquam nobis corrupti repellat, dolor, optio quibusdam rerum molestias nihil sit cupiditate ex voluptatum officiis alias suscipit totam id quis consequatur quod! Nobis dolorem ex dignissimos recusandae necessitatibus porro dolorum architecto sapiente earum labore! Earum laboriosam excepturi ex. Vitae impedit cumque, velit voluptas dignissimos ut minus iure odio at quis ipsum vel nostrum, voluptatem illum voluptatibus? Laboriosam repellat veniam culpa accusamus et fuga dicta, distinctio vitae nemo officiis rem! Quas minus fugit tenetur recusandae sed et debitis doloremque iste, ipsum accusantium porro sint deleniti repellat odit! Beatae blanditiis amet tenetur quisquam et esse numquam aut harum omnis inventore architecto laborum molestiae aliquam voluptatum, fugiat voluptates perferendis repellat dolore? Fugiat nostrum maxime dicta soluta voluptate aliquid? Enim earum est quis recusandae sunt? Magnam in, nobis, quo necessitatibus quam doloremque sequi rem quidem adipisci nostrum reiciendis voluptate saepe placeat? Praesentium aliquid, cupiditate, voluptatibus totam corrupti in unde explicabo hic inventore ad libero distinctio animi, illo id laborum nobis soluta quam maiores placeat. Itaque deserunt necessitatibus ratione in natus, maxime, consectetur dolorum rerum dignissimos unde tempora, dolores blanditiis quibusdam nobis sunt perferendis voluptatibus commodi. Saepe eum veniam repellat! Et dolor quas quam explicabo consectetur eius aliquid cumque, temporibus incidunt nulla dolores ratione consequatur laborum corrupti tempore voluptatibus sed? Sit dicta fuga eaque totam voluptate beatae eius quas excepturi, ut aliquam alias officia ea?

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(ฉบับปี พ.ศ. 2563)

                คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  สามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้  และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 3 คน และเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง เลขานุการ
 2. คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • ประธานกรรมการบริษัทฯ ต้องไม่เป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้าใจถึงธุรกิจและบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการกำกับดูแล ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม และสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มหรือคุณประโยชน์ร่วมกัน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถอุทิศเวลา และใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างเป็นอิสระ โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ มาประยุกต์ใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีควรเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและยอมรับโดยทั่วไป
 3. วาระการดำรงตำแหน่ง และค่าตอบแทน
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน)
  • กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  • ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
 1. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยกำหนดวันและเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้คณะกรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ อาจประชุมเพิ่มเติมได้ตามที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเห็นสมควร
  • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาจเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรณีพิเศษได้ เมื่อได้รับการร้องขอจากกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี  หรือประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
  • เลขานุการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะต้องส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจนเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็น เร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
  • กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งการประชุมทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี โดยองค์ประชุม ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การลงมติออกเสียง ให้กรรมการมีสิทธิลงมติออกเสียงได้คนละ 1 เสียง โดยใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด
  • คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือผู้ที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Framework) ที่มีความสอดคล้องกับโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้กับแนวปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล
  • กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ การบริหารความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องทางด้าน GRC  (Good Governance, Risk Management and Compliance Management) ให้สอดคล้องกับหลักการ มาตรฐาน และข้อกำหนดของสถาบัน หรือองค์กรกำกับบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหน่วยงานหรือองค์กรที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
  • กำหนดแนวทาง กำกับดูแล และติดตามผล เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
  • สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญและเกี่ยวเนื่อง
  • พิจารณาให้ความเห็นชอบวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
  • ให้คำปรึกษา คำแนะนำและข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
 3. แผนการพัฒนากรรมการ
  • กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เพื่อให้เข้าถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งให้มีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมที่ต้องคำนึงถึง
  • ส่งเสริมให้กรรมการได้มีการพัฒนา อบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
  • เปิดเผยรายละเอียดของการอบรมและพัฒนากรรมการไว้ในรายงานประจำปี
 4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Self-Assessment)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

 1. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี และหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 1. การรายงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ  และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสาม 3 คน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญใน ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

วาระและค่าตอบแทน

1) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2) กรรมการบริหารความเสี่ยงที่พ้นตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีกตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
3) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการบริหารความเสี่ยง นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง นายวรวัฒน์พิทยศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1) กำหนดนโยบายและเสนอแนะแนวทางให้การบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) กำหนดเเผนจัดการความเสี่ยงเเละกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
3) พิจารณาหลักการเครื่องมือทางการเงินสัญญาอนุพันธ์ (เช่น สัญญาซื้อ/ขายสินค้าล่วงหน้า สัญญากำหนดส่วน ต่างราคาในการลดความเสี่ยงบริษัท)
4) พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
5) ติดตามเเละประเมินผลการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
6) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ ทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
7) สนับสนุนผู้บริหารความเสี่ยง (Risk Manager) ในการด าเนินงาน การประเมินปัจจัยหลักในการบริหารความ เสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ (Corporate Plan) และทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ
8) กลั่นกรองและให้คำแนะนำต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน ที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิคสูง มีภาระผูกพันระยะยาวและเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน