การรับรอง

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ

ISO9001 :2015

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การพัฒนา และการผลิต
1. เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) สีพื้นฐาน และผสมที่ต้องเติมแต่งสี
2. เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4 และ CD1
3. เม็ดพลาสติกอะคโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
4. เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
5. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
6. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน
7. ผลิตภัณฑ์เคมีระดับนาโน กลุ่มโลหะออกไซด์ สำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

15 กันยายน 2564
ถึง
15 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง
1. การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง และคลังน้ำมันระยอง
2. การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร

15 กันยายน 2561
ถึง
14 กันยายน 2564

บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

14 กันยายน 2561
ถึง
14 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether polyols, polyester polyols, prepolymer, polyurethane systems และCASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้

15 กันยายน 2561
ถึง
14 กันยายน 2564

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ISO 14001:2015

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การพัฒนา และการผลิต

1.เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) สีพื้นฐานและผสมที่ต้องเติมแต่งสี
2.เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4 และ CD1
3.ผลิตภัณฑ์พีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst)
4.เม็ดพลาสติกอะคโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
5.เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
6.เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
7.เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน
8.ผลิตภัณฑ์เคมีระดับนาโน กลุ่มโลหะออกไซด์ สำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

15 กันยายน 2561
ถึง
14 กันยายน 2564

บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

การพัฒนา และการผลิต
1. การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เอทิลเบนซีน สไตรีน สารอะโรเมติก C9 และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน
2. การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค

7 กันยายน 2561
ถึง
6 กันยายน 2564

1. การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม)
2. การรับ การเก็บ และการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3. การผลิตกำมะถันเหลว
4. การพัฒนาและการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์ โปรเซส ออยล์ และสแล็คแวกซ์

14 กันยายน 2561
ถึง
13 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001
1. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ แนฟทาหนัก โพรเพน บิวเทน ส่วนประกอบน้ำมันดีเซล แนฟทาเบา ก๊าซเชื้อเพลิง และน้ำมันข้น
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีน เอทิลีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Residue Deep Catalytic Cracking (ไฮโดรเจน และกำมะถันเหลว)

11 กันยายน 2561
ถึง
10 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO 45001
1. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ แนฟทาหนัก โพรเพน บิวเทน ส่วนประกอบน้ำมันดีเซล แนฟทาเบา ก๊าซเชื้อเพลิง และน้ำมันข้น
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีน เอทิลีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Residue Deep Catalytic Cracking (ไฮโดรเจน และกำมะถันเหลว)

11 กันยายน 2561
ถึง
10 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001
1. การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง
2. การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

10 กันยายน 2561
ถึง
22 ธันวาคม 2563

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO45001
1. การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง
2. การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

10 กันยายน 2561
ถึง
9 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001

การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา คลังน้ำมันระยอง และคลังน้ำมันชุมพร

11 กันยายน 2562
ถึง
10 กันยายน 2565

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO45001

การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา คลังน้ำมันระยอง และคลังน้ำมันชุมพร

10 กันยายน 2561
ถึง
9 กันยายน 2564

บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

7 กันยายน 2561
ถึง
6 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether polyols, polyester polyols, prepolymer, polyurethane systems และCASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้

15 กันยายน 2561
ถึง
14 กันยายน 2564

ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

TIS18001:2554, ISO45001 :2018

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001

การพัฒนา และการผลิต
1. เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) สีพื้นฐานและผสมที่ต้องเติมแต่งสี
2. เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4 และ CD1
3. ผลิตภัณฑ์พีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst)
4. เม็ดพลาสติกอะคโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
5. เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
6. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
7. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน

21 ธันวาคม 2561
ถึง
10 ธันวาคม 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO45001

การพัฒนา และการผลิต
1. เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) สีพื้นฐานและผสมที่ต้องเติมแต่งสี
2. เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4 และ CD1
3. ผลิตภัณฑ์พีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst)
4. เม็ดพลาสติกอะคโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
5. เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
6. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
7. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน

24 กันยายน 2561
ถึง
23 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001
1. การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เอทิลเบนซีน สไตรีน สารอะโรเมติก C9  และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน
2. การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค

8 มกราคม 2562
ถึง
7 มกราคม 2565

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO45001
1. การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เอทิลเบนซีน สไตรีน สารอะโรเมติก C9  และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน
2. การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค

24 กันยายน 2561
ถึง
23 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001
1. การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม)
2. การรับ การเก็บ และการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3. การผลิตกำมะถันเหลว
4. การพัฒนาและการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์ โปรเซส ออยล์ และสแล็คแวกซ์

11 ธันวาคม 2561
ถึง
10 ธันวาคม 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO45001
1. การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม)
2. การรับ การเก็บ และการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3. การผลิตกำมะถันเหลว
4. การพัฒนาและการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์ โปรเซส ออยล์ และสแล็คแวกซ์

24 กันยายน 2561
ถึง
23 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001
1. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ แนฟทาหนัก โพรเพน บิวเทน ส่วนประกอบน้ำมันดีเซล แนฟทาเบา ก๊าซเชื้อเพลิง และน้ำมันข้น
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีน เอทิลีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Residue Deep Catalytic Cracking (ไฮโดรเจน และกำมะถันเหลว)

11 กันยายน 2561
ถึง
10 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO 45001
1. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ แนฟทาหนัก โพรเพน บิวเทน ส่วนประกอบน้ำมันดีเซล แนฟทาเบา ก๊าซเชื้อเพลิง และน้ำมันข้น
2. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีน เอทิลีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Residue Deep Catalytic Cracking (ไฮโดรเจน และกำมะถันเหลว)

11 กันยายน 2561
ถึง
10 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001
1. การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง
2. การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

10 กันยายน 2561
ถึง
22 ธันวาคม 2563

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO45001
1. การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง
2. การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

10 กันยายน 2561
ถึง
9 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

TIS18001/มอก.18001

การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา คลังน้ำมันระยอง และคลังน้ำมันชุมพร

11 กันยายน 2562
ถึง
10 กันยายน 2565

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ISO45001

การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา คลังน้ำมันระยอง และคลังน้ำมันชุมพร

10 กันยายน 2561
ถึง
9 กันยายน 2564

บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด

TIS18001/มอก.18001, BS OHSAS18001

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

24 มกราคม 2560
ถึง
23 มกราคม 2563

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด

TIS18001/มอก.18001, BS OHSAS18001

การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether polyols, polyester polyols, prepolymer, polyurethane systems และCASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้

10 มกราคม 2560
ถึง
9 มกราคม 2563

ใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน

ISO50001 :2011

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การผลิต
1. เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4
2. เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานที่หน่วยผลิต SAN1,และ SAN2
3. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานที่โรงงาน PS
4. ผลิตภัณฑ์เอทิลีน โพรพิลีน และบิวทาไดอีน ที่โรงงาน ETP
5. ผลิตภัณฑ์โพรพิลีน ที่โรงงาน PRP
6. ผลิตภัณฑ์อะเซทิลีน แบล็ค ที่โรงงาน ACB
7. ผลิตภัณฑ์เบนซิน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน สารอะโรเมติก C9 และ เอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน ที่โรงงาน BTX
8. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์โปรเซสออยล์ และ สแล็คแวกซ์ ที่โรงงาน  LUBE

7 กันยายน 2561
ถึง
8 ธันวาคม 2563

Automotive Quality Management System IATF

16949 :2016

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Design and manufacture of Natural colour and Colour compounded of polypropylene (PP) and Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) Resin

14 กันยายน 2561
ถึง
13 กันยายน 2564

การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ

มอก 17025-2548 , ISO/IEC 17025 : 2005

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ (ระยอง)

20 ตุลาคม 2560
ถึง
23 ตุลาคม 2563

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ (พระประแดง)

21 ตุลาคม 2559
ถึง
20 ตุลาคม 2562

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ศูนย์มาตรวิทยา
ความสามารถของการสอบเทียบ

19 มีนาคม 2560
ถึง
28 มีนาคม 2564

การรับรอง

ฮาลาล

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

หนังสือรับรองฮาลาล
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)
ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP)

9 มกราคม 2562
ถึง
8 มกราคม 2563

ใบรับรองฉลาก

ลดคาร์บอน

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

IRPC

PE.IRPC.I-2010.I.15.94ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) : KI Process
PE.IRPC.II-2010.I.15.82 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) : K2 Process
PE.IRPC.III-2010.I.22.16 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Homo Polymer
PE.IRPC.IV-2010.I.20.91 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Random Copolymer
PE.IRPC.V-2010.I.16.56 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Block Copolymer

25 สิงหาคม 2553
ถึง
1 มกราคม 2513

THAI ABS

PE.TABS.I-2010.I.17.77 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene ; PS) ชนิด High Impact Polystyrene
PE.TABS.II-2010.I.17.45 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene ; PS) ชนิด General Purpose Polystyrene
PE.TABS.III-2010.I.17.87 ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนที่ขยายตัวได้ (Expandable Polystyrene ; EPS)
ชนิด STANDARD TYPE และชนิด SELF EXTINGUISHING

26 เมษายน 2554
ถึง
1 มกราคม 2513

ใบรับรอง

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

IRPC

PTK (CP) อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8 มิถุนายน 2554
ถึง
6 มิถุนายน 2554

IRPC

EBSM อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
ถึง
24 สิงหาคม 2554

IRPC

ETP อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
ถึง
24 สิงหาคม 2554

IRPC

BTX อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 เมษายน 2554
ถึง
24 เมษายน 2554

IRPC

HDPE อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 เมษายน 2554
ถึง
24 เมษายน 2554

IRPC

ACB อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 เมษายน 2554
ถึง
24 เมษายน 2554

IRPC

LBOP อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 เมษายน 2554
ถึง
24 เมษายน 2554

IRPC

CD1 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 เมษายน 2554
ถึง
24 เมษายน 2554

THAI ABS

PS อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8 เมษายน 2554
ถึง
11 เมษายน 2554

THAI ABS

EPS อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
ถึง
24 สิงหาคม 2554

THAI ABS

ABS อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
ถึง
24 สิงหาคม 2554

THAI ABS

CCM อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 เมษายน 2554
ถึง
24 เมษายน 2554

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน